Fix Board
内容正在加载
New LXF
刺绣 产品 30 x 40 mm [1.18 x 1.57 in] col 03 min 50
兴趣 FR IS MC MI MR PA SP WR

Fix Board


牆上固定裝置

我們瞭解收藏脊椎板的煩惱,這個固定裝置讓你可以快速的裝掛脊椎固定板。

规格

ST02105A - Fix Board, 牆上固定裝置


ST02105A - Fix Board 10G, 牆上固定裝置 10G


加入Spencer通讯